Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Drogi Kliencie,

poniżej znajdziesz regulamin dotyczący zasad dokonywania zakupów w sklepie zarejestrowanym pod adresem https://sklep.dariabaczynska.pl

Sklep należy do Darii Kingi Baczyńskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Studio D Daria Baczyńska ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 783 127 90 14.

W razie pytań możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mail info@dariabaczynska.pl

Przyjemnych zakupów:)

Daria Baczyńska

§ 1 Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która zawiera umowę sprzedaży lub korzysta z innych usług Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Daria Kinga Baczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Studio D Daria Baczyńska”, ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa, NIP: 783 127 90 14.
 4. Sklep ­- sklep internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.dariabaczynska.pl
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.dariabaczynska.pl
 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Operator Płatności – PayPro.
 5. Produkt – konsultacje online, treści cyfrowe w postaci kursów, warsztatów, szkoleń online, webinarów, treści audio i wideo, e-booki.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia Kupującemu sprzedaż produktów fizycznych, konsultacji online oraz treści cyfrowych w postaci kursów, warsztatów i szkoleń online, a także webinarów, treści audio i wideo oraz e-booków.
 2. Konsultacje online odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype lub Zoom, po wypełnieniu formularza i ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do skorzystania z Konsultacji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail
  5. dostęp do komunikatora Skype lub Zoom.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§ 3 Zakupy w Sklepie

 1. W celu dokonania zakupów należy:
  1. wybrać na stronie głównej Produkt oferowany w Sklepie;
  2. kliknąć w przycisk „Zamów”, a następnie „Przejdź do kasy”;
  3. system przekieruje Kupującego na stronę Zamówienia;
  4. na stronie Zamówienia należy podać adres e-mail oraz imię.
  5. Wypełnienie dodatkowych pól formularza jest opcjonalne i wymagane, jeśli Kupujący pragnie otrzymać rachunek wystawiony na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą lub zamawia produkt fizyczny z wysyłką. W takim wypadku należy kliknąć okienko „Chcę otrzymać fakturę” i wypełnić pola formularza niezbędne do wystawienia rachunku.
  6. Kolejnym krokiem jest akceptacja Regulamin Sklepu i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
  7. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o sprzedaż uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący automatycznie uzyskuje dostęp do zakupionych produktów online.
 3. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma wraz z fakturą na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§ 4 Ochrona praw autorskich

 1. Kupujący, kupując produkt cyfrowy, nie nabywa żadnych majątkowych praw autorskich do tego produktu.
 2. Klient ma prawo korzystać z zakupionych produktów cyfrowych i fizycznych wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niedozwolone jest udostępnianie produktów cyfrowych osobom trzecim, jak również rozpowszechnianie tych produktów, opracowywanie w całości lub we fragmentach w celu zarobkowym lub niezarobkowym, o ile przepisy tego nie zabraniają.
 3. Niedozwolone jest także zwielokrotnianie produktów cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego, chyba że przepisy prawa wyraźnie zezwalają na takie zwielokrotnianie.

§ 5 Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Podane ceny są cenami brutto. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Cena podana na stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokumentów rozliczeniowych.
 5. Płatność za Produkt jest regulowana za pośrednictwem systemu Przelewy 24. Operatorem tego systemu jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 6. Klient musi posiadać rachunek internetowy w banku.
 7. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z wymienionej formy płatności.
 8. Jeżeli Klient nie dokona płatności online, wyjdzie ze Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 9. Płatność może być dokonana tradycyjnym przelewem po zalogowaniu się na stronę banku Klienta, kartą VISA lub BLIK-iem.
 10. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności za Produkt na konto firmy www.przelewy24.pl
 11. Regulamin świadczenia usług Przelewy 24 wraz z polityką prywatności jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl

§ 6 System płatności ratalnych

 1. Klient może dokonywać płatności ratalnej. Płatność ratalna dotyczy wyłącznie niektórych Produktów znajdujących się w Sklepie, oznaczonych możliwością dokonania tego rodzaju zapłaty.
 2. System płatności ratalnych jest obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. W celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi wypełnić formularz za pośrednictwem systemu Przelewy 24 i postępować dalej zgodnie z instrukcją.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie ma wpływu na zdolność kredytową Kupującego i możliwość otrzymania przez niego rat na zakup Produktu.
 5. Jeżeli Kupujący nie wypełni formularza, wyjdzie ze Sklepu lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 6. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po otrzymaniu całej płatności raty za zamówienie od PayU S.A.
 7. W przypadku nieopłacenia kolejnych rat w ustalonym terminie, Kupujący utraci dostęp do zakupionych Produktów cyfrowych.

§ 7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:

 1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – jeżeli przedmiotem zamówienia był produkt fizyczny,
 2. zawarcia umowy – jeżeli przedmiotem zamówienia był produkt elektroniczny lub szkolenie stacjonarne.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład listem poleconym wysłanym pocztą na adres Studio D Daria Baczyńska, ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawalub pocztą elektroniczną na adres info@dariabaczynska.pl.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W przypadku zniszczenia przez Konsumenta produktu fizycznego lub treści cyfrowych zapisanych na materialnym nośniku, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić zwrotu rzeczy i odmówić Konsumentowi zwrotu płatności.

§8
Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy fizyczne lub prawne zgodnie z artykułem 556 – 576 kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, zgodnie z przepisami o rękojmi za wady rzeczy.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną na adres Studio D Daria Baczyńska, ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa, jak również pocztą elektroniczną pod adresem info@dariabaczynska.pl
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji tą samą drogą, jaką reklamacja została złożona. 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https//sklep.dariabaczynska.pl

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen, ofert i promocji. Zmiany te nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem tych zmian.
 3. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wszelkich zmianach w Regulaminie na adres mailowy przypisany do ich konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia konta i złożenie Sprzedawcy wypowiedzenia o prowadzenia konta.

Data opublikowania Regulaminu

05.05.2020 r.

Copyright © 2020 sklep.dariabaczynska.pl

Regulamin sklepu  Polityka prywatności